Jaeger – Coronavirus information

Vi har fortsatt åpent, men i henhold til gjeldende råd og påbud fra Oslo Kommune.

(english below)

Vi har iverksatt følgende:

 • Utvidede og styrkede vask- og saniteringsprosedyrer. Både før vi åpner og under event.
 • Strengere begrensning på beruselsesgrad
 • Redusert kapasitet, for å overholde reglen om mist en meter avstand tilgjengelig per person.
 • Utvidet det tilgjengelige området ved å åpne den vinterstengte bakgården (dj vil nå spille ute)
 • Maks kapasitet satt til 98 personer, med mindre vi har tillatelse til flere.
 • Utført den pålagte risikoanalysen og fått tillatelse dersom vi åpner for mer enn 100 personer.

Venligst observer følgende:

 • Bli hjemme hvis du er syk eller i karantene!!!
 • Bli hjemme hvis du har noen symptomer på Coronasmitte, eller andre tegn på luftveisinfeksjon.
 • Bli hjemme hvis du har vært i utlandet de siste 14 dagene
 • Råd for hosting hele tiden (i albuen) 
 • Råd for håndhygiene (wask hendene dine!) 
 • Råd for avstand mellom deg og andre gjester (1m), Bruk hele lokalet, unngå trengsel ved inngang, garderobe og barene.   
 • Drikk mindre alkohol, unngå å bli for påvirket
 • Hvis du får noen indikasjon på sykdom, bli hjemme eller gå hjem. 

Gjester som ikke følger punktene over vil bli avvist eller utvist.

Vi vil at alle skal være så trygge som mulig!

Sjekk www.jaegeroslo.no eller www.facebook.com/jaegeroslo for oppdatert informasjon eller endringer i åpningstider

 

We are still open, under the advice and regulations decreed by Oslo Kommune.

We have implemented the following

 • An extended and vigorous cleaning and sanitising procedure, both pre event and during event
 • Stricter intoxication limits 
 • Reduced capacity, to comply with 1m space per person
 • Extended available space by opening the courtyard (where the dj will play)
 • Max capacity set to 98 people, unless permitted otherwise
 • Completed the mandatory risk assessment and successfully applied for all events that will be open to more than 100 people.

Please observe the following

 • Stay at home if you are ill or in home quarantine!
 • Stay home if you have any Corona virus symptoms, or any sign respiratory illness
 • Stay at home if you have been abroad in the last 14 days
 • Observe advise regarding coughing (into elbow) at all times
 • Observe advise regarding hand hygiene (wash your hands)
 • Observe the advised space between you and fellow guests (1m): Make use of all the available space, and avoid crowding at entry, coat check and bars.
 • Drink less alcohol, avoid getting too intoxicated 
 • If any indication of illness occurs, please stay home or go home

Patrons failing to observe points above will be denied entry or evicted from the premises.

We want to make this as safe and sound as possible for everyone!

Please refer to www.jaegeroslo.no or www.facebook.com/jaegeroslo for updated information and any changes to opening hours